Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางพนิดา วานิชรัตน์

นางพนิดา วานิชรัตน์
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นายวิษณุ  วัชรินทร์รัตน์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพิชญดา โมขสุข
นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวปราณี ฟูสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวจินตวี บำรุงรส
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
 
 

นายเมตตา กรุณา

นายกัณฐนาวี สายปัญญา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

นายเมตตา กรุณา

นางสาวกานต์พิชชา ธูปบูชา
เจ้าหน้าที่ดัชนี ( อ.เมือง )

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกัลยาณี ศรีคำภาร์
เจ้าหน้าที่ดัชนี (อ.โกรกพระ)

นายเมตตา กรุณา

นางสาววรนิษฐา แสนรัก
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวธัญญลักษณ์ คล้ายสังข์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเมตตา กรุณา

นายจีรพันธ์ ฉวีจันทร์ 
พนักงานขับรถยนต์

นายเมตตา กรุณา

นายธีรภัทร เจริญทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

สิทธิพันธ์ ชัยศุภสกุล
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสมนึก จ้อยแพง
พนักงานบริการทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นางสุนัน สินธุพรม
พนักงานบริการทำความสะอาด

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นางธิญาดา สนศิริ
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นายธวัชชัย ศรีมหาวงค์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุมิตรา วันมา
นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววาสนา อนุยูร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางพรทิพย์ โรแมน
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุกฤตยา สุขสำราญ
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสองลักษณ์ ใจวงศ์เพ็ญ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณหทัย ไทยปรีชา
      นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสรญา คงรอด
นักจัดการงานทั่วไป

 นายเมตตา กรุณา

นายสุเมธ พานิชวงษ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการสร้างทีม saleman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุดารัตน์ อยู่ยอด
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสุวรรณา ภาคภูมิกมลเลิศ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวจุฑาทิพย์ ภู่ใหม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณัฐกานต์ จาดภักดี
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนิชา จ้อยแพง
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางวิภา มั่งงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,119