Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
 นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะ ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์ และบริการทางสุขภาพ บนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

   พันธกิจ
  1) พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
  2) พัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
  3) พัฒนาทุนมนุษย์ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน

 

   เป้าประสงค์
  1) เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
  2) ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติมีศักยภาพในการแข่งขัน
  3) ทุนมนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาทุกมิติมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,141